[A-DX] Log : 9750 kHz / NHK Radio Japan. Yamata, Japanese /1621 UTC / SIO =353 S 8-9

M.Grabovski
Mo Aug 29 18:24:13 CEST 201673  Michael 
NRD 525G
HDLA-6, MiniWhipPAØRDT
Neu-Ulm
- - -