[A-DX] Log: 5985 kHz / Padauk Myay Radio / 23:20 UTC / O = 3

H. Denzel
Sa Jan 31 00:22:54 CET 2015


73 Harald

Von meinem iPhone gesendet