[A-DX] Log: 5985 kHz/ Padauk Myay Radio / 23:11 UTC/ O = 2-3

H. Denzel
Sa Jun 18 01:15:01 CEST 2016


73 Harald