[A-DX] Log: 5985 kHz / Padauk Myay Radio/ 00:10 UTC/ O = 2

H. Denzel
Sa Nov 5 01:13:37 CET 2016


73 Harald