Re: [A-DX] Log: 1071 kHz IRIB 2120 UTC

Wolfgang von Poellnitz
Donnerstag, 12. Oktober 2023, 23:25 Uhr


2120 UTC