[A-DX] Log: National Radio of the SADR 1550 kHz 2134 UTC

Patrick Robic
Samstag, 11. November 2023, 23:10 Uhr


ID "Idha'atul jumuhiriya till arabiya till sahauria fi democratiya", 
Folklore. O=2

73,
Patrick