[A-DX] Log AFRTS DG 4319 kHz USB 1935 UT O=2-3

rbdx
Mo Nov 4 20:36:15 CET 2013


mit einem Sprachprogramm.

-- 
73, Renato

rx nrd-345
ant ala1530
qth uster