[A-DX] Log: 4765 kHz / Tajik Radio1 / 23:35 UTC / O = 2-3

H. Denzel
Sa Nov 22 00:36:40 CET 2014


73 Harald

Von meinem iPhone gesendet