[A-DX] Log : 10051 kHz USB,New York Radio / 1032 UTC / O =2

M.Grabovski
Mi Nov 26 11:32:29 CET 201473, Michael 
- - - -