[A-DX] Log: 4765 kHz / Tajik Radio1 / 17:06 UTC / O = 3

H. Denzel
Sa Feb 7 18:08:00 CET 2015


73 Harald