[A-DX] Log: 5985 kHz / 23:29 UTC / Padauk Myay Radio / O = 2-3

H. Denzel
Sa Jan 3 00:31:13 CET 2015


73 Harald

Von meinem iPhone gesendet