[A-DX] 3310 kHz, Radio Mosoj Chaski, Cochabamba, Bolivien; 2315 UT; SIO 332

Christoph Ratzer
So Jun 14 01:15:12 CEST 2015


73 Christoph

--  
http://ratzer.at  
http://remotedx.wordpress.com