[A-DX] Log: 9765 kHz / Tajik Radio 1 / 16:36 UTC / O = 2

H. Denzel
So Jan 8 17:40:49 CET 2017


73 Harald