[A-DX] Log BBC 3915 Singapur

Tom DF5JL
Fr Jul 24 01:09:22 CEST 2020


3915 kHz 2305 UT BBC via Relay Kranji/Singapur S9 in JO30KO ****73 Tom DF5JL